Now showing items 913-932 of 1596

  Subject
  คณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยภาคกลาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  คณะกรรมการฝ่ายหาทุน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [2]
  คณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [29]
  คณะกรรมการสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  คณะกรรมการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะครูประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา -- กิจกรรม [1]
  คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะทูตวัฒนธรรมสันถวไมตรีสาธารณประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย De Paul เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้แทนสภานักกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภคินี St. Paul de Chartes ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาจากประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภารดาจากกรุงโรมประเทศอิตาลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]