Now showing items 1717-1736 of 2327

  Subject
  ทยา ทีปสุวรรณ -- กิจกรรม [1]
  ทักษิณ ชินวัตร -- กิจกรรม [1]
  ทัศนศึกษาต่างประเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ทินรัตน์ คมกฤส -- กิจกรรม [2]
  ทิพย์สมาตย์ ณ เชียงใหม่ -- กิจกรรม [1]
  ที่ปรึกษา ICE Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  ทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ทุนเฉลิมฉลอง 72 พรรษา นวมินทรมหาราช [1]
  ทูตสุวรรณภูมิ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดการประชุมนักศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชีย [1]
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ -- กิจกรรม [1]
  ธวัชชัย ยงกิตติกุล -- กิจกรรม [1]
  ธีรธัช โปษยานนท์ -- กิจกรรม [1]
  นพพล ตั้งจิตพรหม -- กิจกรรม [1]
  นรนุช ไผ่แก้ว -- กิจกรรม [4]
  นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551 [1]
  นราศรี ไววณิชกุล -- กิจกรรม [1]
  นักกีฬามหาวิทยาลัย -- กิจกรรม [1]
  นักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [2]