Now showing items 1731-1750 of 2327

  Subject
  นพพล ตั้งจิตพรหม -- กิจกรรม [1]
  นรนุช ไผ่แก้ว -- กิจกรรม [4]
  นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551 [1]
  นราศรี ไววณิชกุล -- กิจกรรม [1]
  นักกีฬามหาวิทยาลัย -- กิจกรรม [1]
  นักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [2]
  นักกีฬารับเกียรติบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักกีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษา Montana State University -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษา Singapore Polytechnic Institute เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nihon เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Stanford เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษารับทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษารับโอวาทจากอธิการบดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาอาสาสมัคร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Loyola College -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาได้รับรางวัล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]