Now showing items 925-944 of 1193

  Subject
  ภราดาจากประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ภาพหมู่บัณฑิต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ภูมิ มูลศิลป์ -- กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [104]
  มอบทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  มานิต บุญประเสริฐ -- กิจกรรม [1]
  มีชัย กิจบุญชู, พระคาร์ดินัล ไมเกิล -- กิจกรรม [6]
  ยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์ -- กิจกรรม [1]
  ยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา -- กิจกรรม [1]
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  ระบบการเรียน การสอน เทคนิคการสอน และการวางแผนการสอน [1]
  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศติมอร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศนาอูรู เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศมัลดีฟส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมวิทยาลัยอัสสัมชัญอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]