Now showing items 1272-1291 of 1445

  Subject
  ศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศุภโชค พิบูลย์นิยม -- กิจกรรม [1]
  สกัณฑ์ พลจันทร -- กิจกรรม [1]
  สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม -- กิจกรรม [1]
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สนธยา คุณปลื้ม -- กิจกรรม [1]
  สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -- MOU -- Assumption University [1]
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  สมจิตร ชีวประวัติดำรงค์ -- กิจกรรม [1]
  สมชัย ไชยศุภรากุล -- กิจกรรม [1]
  สมบูรณ์ สุขสำราญ -- กิจกรรม [1]
  สมพร จันกรีนภาวงศ์ -- กิจกรรม [1]
  สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม [9]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [3]
  สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล -- กิจกรรม [1]
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ -- กิจกรรม [2]