Now showing items 1470-1489 of 2179

  Subject
  กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ -- กิจกรรม [1]
  กีฬาขี่ม้า [1]
  กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ -- กิจกรรม [1]
  ก้าวนี้เพื่อน้อง [1]
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  คณะกรรมการฝ่ายหาทุน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [2]
  คณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [29]
  คณะกรรมการสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  คณะครูประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา -- กิจกรรม [1]
  คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะทูตวัฒนธรรมสันถวไมตรีสาธารณประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย De Paul เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้แทนสภานักกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภคินี St. Paul de Chartes เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาจากประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]