Now showing items 1997-2016 of 2283

  Subject
  มานิต บุญประเสริฐ -- กิจกรรม [1]
  มีชัย กิจบุญชู, พระคาร์ดินัล ไมเกิล -- กิจกรรม [6]
  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดิเรกดล 36 ปี [1]
  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ [1]
  ยอด พิมพิสาร -- กิจกรรม [1]
  ยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์ -- กิจกรรม [1]
  ยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา -- กิจกรรม [1]
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  ระบบการเรียน การสอน เทคนิคการสอน และการวางแผนการสอน [1]
  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศติมอร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศนาอูรู เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศมัลดีฟส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีจากประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมวิทยาลัยอัสสัมชัญอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างปรเทศชิลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อิหร่าน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]