Now showing items 620-639 of 1193

  Subject
  งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  งานแถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่ AU-Volvo Family Rally 2007 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแถลงผลสำรวจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  จรรย์จารี ธรรมา -- กิจกรรม [1]
  จรัมพร โชติเสถียร -- กิจกรรม [1]
  จาตุรนต์ ฉายแสง -- กิจกรรม [2]
  จำลอง อติกุล -- กิจกรรม [1]
  จิรพันธ์ แดงเดช -- กิจกรรม [1]
  จิระ หงส์ลดารมภ์ -- กิจกรรม [1]
  จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ -- กิจกรรม [1]
  จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ -- กิจกรรม [2]
  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา -- กิจกรรม [1]
  จีระประภา ละอองคำ -- กิจกรรม [3]
  จุรี วิจิตรวาทการ -- กิจกรรม [1]
  ชลิต ลิมปนะเวช -- กิจกรรม [1]
  ชลิต ลิมปนะเวช -- กิจกรรม [3]
  ชวรัตน์ ชาญวีรกุล -- กิจกรรม [1]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [4]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [1]