Now showing items 868-887 of 1445

  Subject
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดการประชุมนักศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชีย [1]
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ -- กิจกรรม [1]
  ธวัชชัย ยงกิตติกุล -- กิจกรรม [1]
  ธีรธัช โปษยานนท์ -- กิจกรรม [1]
  นพพล ตั้งจิตพรหม -- กิจกรรม [1]
  นรนุช ไผ่แก้ว -- กิจกรรม [4]
  นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551 [1]
  นราศรี ไววณิชกุล -- กิจกรรม [1]
  นักกีฬามหาวิทยาลัย -- กิจกรรม [1]
  นักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [3]
  นักกีฬารับเกียรติบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษา Montana State University -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษา Singapore Polytechnic Institute เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nihon เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Stanford เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษารับทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]