Now showing items 5431-5450 of 5644

  Subject
  พรพรรณ สิทธินววิธ [1]
  พระสหายเจ้าชายจิกมี [2]
  พรเกษม กันตามระ -- กิจกรรม [1]
  พลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ -- กิจกรรม [1]
  พิทยา โพคะมาน -- กิจกรรม [1]
  พิทักษ์ อุดมวิชัยวัตน์ -- กิจกรรม [1]
  พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีประสาทวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปัจฉิมนิเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบประกาศนียบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีมอบวุฒิบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีเปิด ABAC City Campus -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พีรภา สิทธินววิธ [2]
  พีรศุษม์ ตันติยันกุล [1]
  ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ [1]