Now showing items 5597-5616 of 5680

  Subject
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) [4]
  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [26]
  อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Petra Christian เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [66]
  อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ -- กิจกรรม [1]
  อภิชาติ อินทรวิศิษฏ์ -- กิจกรรม [2]
  อภิญญา วนาประเสริฐศักดิ์ [1]
  อภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์ [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ [5]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- กิจกรรม [1]
  อภิเทพ แซ่โค้ว -- กิจกรรม [1]
  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ [1]
  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]