Now showing items 4890-4909 of 5341

  Subject
  การพัฒนาสมอง 4 ด้าน [1]
  การพัฒนาหลักสูตร MBA [1]
  การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต [1]
  การระดมภาคีร่วมติดร่วมสร้าง "ท่องเที่ยวยั่งยืน" [4]
  การศึกษาดูงานนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [9]
  การสร้าง Customer loyalty program ผ่านแอพพลิเคชั่น [1]
  การสื่อสารผ่าน Line Application [1]
  การสื่อสารผ่านไลน์ [1]
  การอนุรักษ์สัตว์ [1]
  การอภิบาลสัตว์ [1]
  การเข้าถึงบทเรียนแบบ Real time [1]
  การเตรียมพร้อมสำหรับสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [1]
  การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การเรียนรูปแบบ Mobile Learning [1]
  การเรียนแบบ Workshop Base [1]
  การแข่งขันในสื่อทีวีดิจิทัล [1]
  การโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทย [1]
  การ์ตูนแอนิเมชั่น [1]
  กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [194]