Now showing items 5222-5241 of 5620

  Subject
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาการศึกษา [1]
  คลิกนิกเสริมความงาม [1]
  ความสำเร็จของศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ความสำเร็จของศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ความสำเร็จของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ความแตกต่างระหว่าง ADSL กับ FTTH [1]
  คำหมาย ธัมมสามิ -- กิจกรรม [1]
  คิพศาล เบ็ค [1]
  คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน [1]
  งานบ่มเพาะนักธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานเปิดตัวหนังสือ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10ปีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาเรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" [4]
  งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  จตุพร วานิชสุขสมบัติ -- กิจกรรม [1]
  จตุพร สีหนาทกถากุล -- กิจกรรม [1]
  จิตราภรณ์ เตชาชาญ -- กิจกรรม [1]