Now showing items 5543-5562 of 5620

  Subject
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [66]
  อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ -- กิจกรรม [1]
  อภิชาติ อินทรวิศิษฏ์ -- กิจกรรม [2]
  อภิญญา วนาประเสริฐศักดิ์ [1]
  อภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์ [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ [5]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- กิจกรรม [1]
  อภิเทพ แซ่โค้ว -- กิจกรรม [1]
  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ [1]
  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [14]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม [8]
  อินกริด ฟิลเลอร์ [4]