Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความอยู่รอดของทีวีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

    Unknown author (Market Plus, 2015-08-10)

    บทความของ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทีวีดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ