Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Smart Grid - โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 

    ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ (Strategy + Marketing, 2012-02-20)

    บทความของ ดร. ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการนำเทคโนโลยี Smart Grid มาทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบการสื่อสารแบบสองทางซึ่งสามารถจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ