Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ธันย์ชนก ฤทธินาคา นางร้ายในมาดอาจารย์ 

    Unknown author (2014)

    บทสัมภาษณ์ ธันย์ชนก ฤทธินาคา ดารานักแสดงและศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง และเกียรตินิยมเรียนดีในระดับปริญญาโท ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ