Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Social CRM พัฒนาการรักษาฐานลูกค้า...ที่สนุกยิ่งขึ้น 

    ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ (Strategy + Marketing Magazine, 2011-09-21)

    บทความ "Social CRM พัฒนาการรักษาฐานลูกค้า...ที่สนุกยิ่งขึ้น" โดย ดร.ปัญญาลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการใช้ Social media ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในยุคของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิดของ Social CRM