Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ABAC สร้าง Workshop base บูรณาการการเรียนรู้ให้ผู้นำ 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการเรียนแบบ Workshop Base ในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้แชร์ความคิดเห็นร่วมกันมากกว่าการศึกษาที่เน้นให้เข้าใจแต่ทฤษฎีอย่างเดียว