Now showing items 14-19 of 19

 • Thumbnail

  สัมมนาระดับประเทศ 

  Unknown author (Naew Na, 2012-03-11)

  พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. (DASTA) พร้อมด้วยผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว ม.อัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศภายใต้หัวข้อการสัมมนาวิชาการ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย"
 • Thumbnail

  อพท. ประกาศ final call ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

  Unknown author (Siam Turakij, 2012-03-28)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  อพท. สานต่องานพัฒนาท่องเที่ยวไทยยั่งยืนเดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน 

  Unknown author (Leader Time, 2012-03-30)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  'อพท.' ระดมภาคีร่วมคิดร่วมสร้าง 'ท่องเที่ยวยั่งยืน' 

  Unknown author (Matichon, 2012-03-15)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  เกาะติดการศึกษายุค 'รวยเพื่อน' Joint Degree Programs 

  Unknown author (Krungthep Turakij, 2013-07-28)

  บทสัมภาษณ์ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสุตรร่วมกับ Toulouse เปิดสอน MBA Technology Management โดยเรียนกับทางเอแบคและบินไปเรียนที่ University of Toulouse พร้อมกับจัดหาสถานที่ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนจากการที่มีทางเลือกมากขึ้น
 • Thumbnail

  เคทีซีผนึกพันธมิตรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวจัดโครงการ 'Thailand boutique awards season 3 (2014-2015)' 

  Unknown author (Pim Thai, 2013-11-11)

  ผศ. ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ อาจารย์อาวุโสและนักวิจัยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ "Thailand Boutique Awards Season 3 (2014-2015)"