Now showing items 15-19 of 19

 • Thumbnail

  อพท. ประกาศ final call ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  อพท. สานต่องานพัฒนาท่องเที่ยวไทยยั่งยืนเดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  'อพท.' ระดมภาคีร่วมคิดร่วมสร้าง 'ท่องเที่ยวยั่งยืน' 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  เกาะติดการศึกษายุค 'รวยเพื่อน' Joint Degree Programs 

  Unknown author (2013)

  บทสัมภาษณ์ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสุตรร่วมกับ Toulouse เปิดสอน MBA Technology Management โดยเรียนกับทางเอแบคและบินไปเรียนที่ University of Toulouse พร้อมกับจัดหาสถานที่ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนจากการที่มีทางเลือกมากขึ้น
 • Thumbnail

  เคทีซีผนึกพันธมิตรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวจัดโครงการ 'Thailand boutique awards season 3 (2014-2015) 

  Unknown author (2013)

  ผศ. ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ อาจารย์อาวุโสและนักวิจัยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ "Thailand Boutique Awards Season 3 (2014-2015)"