Recent Submissions

 • Thumbnail

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Ban Muang, 2013-07-10)

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ จาก ม. แมคควารี ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา เรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
 • Thumbnail

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Thai Rath, 2013-07-08)

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ จาก ม. แมคควารี ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา เรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
 • Thumbnail

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Naew Na, 2013-07-08)

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ จาก ม. แมคควารี ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา เรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
 • Thumbnail

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Daily News, 2013-07-15)

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ. อินกริด ฟิลเลอร์ จาก ม. แมคควารี ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาเป็นวิทยากรงานเสวนา เรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
 • Thumbnail

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มาบรรยายในงานสัมมนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Kom Chad Luek (Afternoon), 2013-06-03)

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มาบรรยายในงานสัมมนาการศึกษา เรื่อง "การเตรียมพร้อมสำหรับสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Thumbnail

  ABAC-ODI summit 2013 สร้างความต่างเชิงบวก 

  Unknown author (MBA, 2013-10-11)

  ABAC-ODI Summit 2013 เป็นกิจกรรมประจำปีของสถาบันพัฒนาองค์กร (Organization Development Institute) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ชุมชน ประเทศ รวมถึงประชาคมโลก

 •