Now showing items 1-19 of 19

  Subject
  ABAC-ODI [1]
  ABAC-ODI Summit 2013 [1]
  Education Seminar 2013 [1]
  การเตรียมพร้อมสำหรับสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [1]
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาการศึกษา [1]
  งานเสวนาเรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" [4]
  บัญชา แสงหิรัญ [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ [4]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  มหาวิทยาลัยแมคควารี ออสเตรเลีย [2]
  มาโกโตะ โคกุโมะ [2]
  สถาบันพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ [5]
  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ [5]
  อินกริด ฟิลเลอร์ [4]