Now showing items 326-345 of 476

  Subject
  ข้าราชการสำนักงานสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คฑาทอง ทองใหญ่ -- กิจกรรม [1]
  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คำหมาย ธัมมสามิ -- กิจกรรม [1]
  งานบ่มเพาะนักธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานเปิดตัวหนังสือ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10ปีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  จตุพร วานิชสุขสมบัติ -- กิจกรรม [1]
  จตุพร สีหนาทกถากุล -- กิจกรรม [1]
  จิตราภรณ์ เตชาชาญ -- กิจกรรม [1]
  จุฑามาศ วิศาลสิงห์ -- กิจกรรม [3]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [1]
  ณรงค์ เจียรวนนท์ -- กิจกรรม [1]
  ณัฏฐพล กรรณสูต -- กิจกรรม [1]
  ตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจรับรองหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]