Now showing items 330-349 of 476

  Subject
  งานบ่มเพาะนักธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานเปิดตัวหนังสือ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10ปีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  จตุพร วานิชสุขสมบัติ -- กิจกรรม [1]
  จตุพร สีหนาทกถากุล -- กิจกรรม [1]
  จิตราภรณ์ เตชาชาญ -- กิจกรรม [1]
  จุฑามาศ วิศาลสิงห์ -- กิจกรรม [3]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [1]
  ณรงค์ เจียรวนนท์ -- กิจกรรม [1]
  ณัฏฐพล กรรณสูต -- กิจกรรม [1]
  ตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจรับรองหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย -- กิจกรรม [1]
  ทองดี กิจบุญชู -- กิจกรรม [1]
  ธนา เธียรอัจฉริยะ -- กิจกรรม [1]
  ธเนศ สุจารีกุล -- กิจกรรม [1]