Now showing items 341-360 of 476

  Subject
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [1]
  ณรงค์ เจียรวนนท์ -- กิจกรรม [1]
  ณัฏฐพล กรรณสูต -- กิจกรรม [1]
  ตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจรับรองหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย -- กิจกรรม [1]
  ทองดี กิจบุญชู -- กิจกรรม [1]
  ธนา เธียรอัจฉริยะ -- กิจกรรม [1]
  ธเนศ สุจารีกุล -- กิจกรรม [1]
  นพพร กีรติบรรหาร -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Dongyand Mirae เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย London South Bank เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  บรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488 -- กิจกรรม [2]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [62]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บุญชัย เงาวิศิษฎ์กุล -- กิจกรรม [1]