Now showing items 350-369 of 476

  Subject
  นพพร กีรติบรรหาร -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Dongyand Mirae เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย London South Bank เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  บรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488 -- กิจกรรม [2]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [62]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บุญชัย เงาวิศิษฎ์กุล -- กิจกรรม [1]
  บุญลือ ประเสริญโสภา -- กิจกรรม [1]
  บุญเกียรติ โชควัฒนา -- กิจกรรม [1]
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [30]
  ปฐมนิเทศนักศึกษากิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปณิธาน เศรษฐบุตร -- กิจกรรม [1]
  ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ -- กิจกรรม [1]
  ประกอบ เพียรเจริญ -- กิจกรรม [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [30]
  ปรีดิยาธร เทวกุล -- กิจกรรม [1]