Now showing items 453-472 of 476

  Subject
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -- กิจกรรม [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เฉลิมพล ตู้จินดา -- กิจกรรม [1]
  เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม [2]
  เพอร่า รีซอลลิน่า มาทุราน เทโกะ -- กิจกรรม [1]
  เมธี ปิลันธนานนท์ -- กิจกรรม [1]
  แขกเยี่ยมชมจากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แขกเยี่ยมชมจากประเทศเนปาล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [24]
  แถลงข่าวการเปิดหลักสูตรใหม่ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แถลงข่าวเปิดศูนย์ ABAC Admissions and Study Abroad Center -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แถลงข่าวโครงการปริญญาเอก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  โกมล รุ่งเรืองยศ -- กิจกรรม [1]
  โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบที่ปรึกษาธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  โครงการสร้างทีมพี่เลี้ยงธุรกิจ SMEs -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]