Now showing items 290-309 of 476

  Subject
  การบรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [75]
  การบรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  การบรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [74]
  การบรรยายพิเศษสำนักงานบัณฑิตศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  การประชุมนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การศึกษาดูงานนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [9]
  กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [194]
  กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [18]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [194]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]