Now showing items 310-329 of 476

  Subject
  กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [34]
  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [45]
  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [160]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [185]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [24]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [252]
  กิจกรรมศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [9]
  กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [35]
  กิตติ โพธิกิตติ -- กิจกรรม [19]
  กิตติณัฐ ทีคะวรรณ -- กิจกรรม [1]
  กิติกร ดาวพิเศษ -- กิจกรรม [1]
  กีรติ โกสีย์เจริญ -- กิจกรรม [1]
  ข้าราชการสำนักงานสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คฑาทอง ทองใหญ่ -- กิจกรรม [1]
  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คำหมาย ธัมมสามิ -- กิจกรรม [1]