Now showing items 1-18 of 18

  Authors Name
  Assumption University. Graduate School of Business [15]
  Assumption University. Vincent Mary School of Science and Technology [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ [210]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดท่องเที่ยว [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการองค์การ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ [8]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา [14]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ [2]
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ [1]