รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Counseling Psychology Workshop & Exhibition “Learn how to Learn” 

  Assumption University. Graduate School of Psychology (Human Sciences) (2019-03-23)
 • Thumbnail

  สัมมนาทุน Fullbright 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยจิตวิทยา
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Identifying, Treating and Preventing Pathological Gambling Conference 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยจิตวิทยา
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Treatment for Chronic Pain : Techniques and Issues 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยจิตวิทยา
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Improve your EQ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยจิตวิทยา.; สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

 •