รายการที่เพิ่มล่าสุด

  • Thumbnail
  • Thumbnail

    Levels ของ Kano model กับการสร้างความผูกพันผ่านแบรนด์ 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2013)

    บทสัมภาษณ์อาจารย์ชนารี เลาหะพงษ์พันธ์ ในหัวข้อ "Levels ของ Kano Model กับการสร้างความาผูกพันผ่านแบรนด์" ปัจจุบันเป็น Ph.D. (Candidate) in Counseling Psychology-Tentative to Graduate 2014, School of Psychology, Assumption University

  •