Now showing items 1323-1342 of 1370

  Subject
  ณรงค์ โฉมเฉลา -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นิคม รอดขวัญ -- รางวัล [1]
  นิทรรศการ Thai Culture Exhibition -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นิทรรศการ Voices of Children -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บทสัมภาษณ์ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ [1]
  บรรยายพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488 - -- กิจกรรม [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [11]
  บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ -- กิจกรรม [1]
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  ประชุมโครงการวิจัย วพร. คณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [9]
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปิยพงษ์ สุเมตติกุล -- กิจกรรม [1]
  ผู้บริหาร Notre Dame of Kidapawan College เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารโครงการ University Bookstore [1]