Now showing items 1330-1349 of 1370

  Subject
  บทสัมภาษณ์ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ [1]
  บรรยายพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488 - -- กิจกรรม [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [11]
  บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ -- กิจกรรม [1]
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  ประชุมโครงการวิจัย วพร. คณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [9]
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปิยพงษ์ สุเมตติกุล -- กิจกรรม [1]
  ผู้บริหาร Notre Dame of Kidapawan College เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารโครงการ University Bookstore [1]
  ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พรทิพย์ กาญจนนิยต -- กิจกรรม [1]
  พระเมตตานันโท ภิกขุ -- กิจกรรม [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [1]
  พิธีมอบวุฒิบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [12]