Now showing items 1336-1355 of 1370

  Subject
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  ประชุมโครงการวิจัย วพร. คณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [9]
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปิยพงษ์ สุเมตติกุล -- กิจกรรม [1]
  ผู้บริหาร Notre Dame of Kidapawan College เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารโครงการ University Bookstore [1]
  ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พรทิพย์ กาญจนนิยต -- กิจกรรม [1]
  พระเมตตานันโท ภิกขุ -- กิจกรรม [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [1]
  พิธีมอบวุฒิบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [12]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- รางวัล [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 [1]
  ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]