Now showing items 1348-1367 of 1370

  Subject
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [12]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- รางวัล [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 [1]
  ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สงบ ลักษณะ -- กิจกรรม [10]
  สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  สัมมนาคณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  สุชาติ เมืองแก้ว -- กิจกรรม [1]
  สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [5]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [14]
  อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ -- กิจกรรม [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- กิจกรรม [2]
  อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม [3]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]