Now showing items 1354-1370 of 1370

  Subject
  ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สงบ ลักษณะ -- กิจกรรม [10]
  สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  สัมมนาคณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  สุชาติ เมืองแก้ว -- กิจกรรม [1]
  สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [5]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [14]
  อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ -- กิจกรรม [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- กิจกรรม [2]
  อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม [3]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เมธี ปิลันธนานนท์ -- กิจกรรม [6]
  เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ -- กิจกรรม [1]
  แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]