Recent Submissions

 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Strategy + Marketing Magazine, 2013-07-17)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Matichon, 2013-06-28)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (MBA Magazine, 2013-07-12)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Naew Na, 2013-06-20)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Siam Sport Daily, 2013-06-20)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Ban Muang, 2013-06-18)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • Thumbnail

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  Unknown author (Thansettakit, 2013-06-17)

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "จุดกำเนิดและชะตากรรมของนานาวัฒนธรรม" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 •