รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  International Conference Energy & Intergenerational Ethics: Perspectives in and for the ASEAN Region 

  Assumption University. Graduate School of Philosophy and Religion (Human Sciences) (2015-09-24)
 • Thumbnail

  Research Seminar Class 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (AUIR, 2017-09-13)

  Guest speaker for RSC
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษ เรื่อง Phenomenology of Religion 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2543-07-12)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2545-07-26)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Theory of thought 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2545-07-03)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2545-01-09)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง The spirit of community : knowledge and wisdom in traditional 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2546-08-13)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง The role of civic religions in emerging Thai civil society 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2546-07-11)
 • Thumbnail

  งานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา (2546-06-25)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Reading Vessantara Jataka Tale 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • Thumbnail

  สัมมนา Prajna Vihara Research Colloquium: Cartographies 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Effect of Iranian Mysticism on Southeast Asia 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • Thumbnail

  ประชุมนานาชาติ International Colloquium on Asian Cultures in Dialogue 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • type-icon

  บรรยายพิเศษเรื่อง Sages and a Civil Society 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Philosophy of Man 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand Roundtable : Social Communication in Religious Traditions of Asia 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
 • Thumbnail
 • View more