Now showing items 848-867 of 875

  Subject
  กลยุทธของปริจเฉท [1]
  การควบคุมการสนทนา [1]
  การประชุมนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมประจำปีบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาอัสสัมชัญ [1]
  การพัฒนาตำราเรียน [1]
  การเขียน [1]
  การเลือกใช้คำตามหลักไวยากรณ์ [1]
  กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ครู [1]
  ตัวกระตุ้น [1]
  ทฤษฎีปฏิบัตินิยม [1]
  บทบาทของปฏิสัมพันธ์ [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [1]
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]