Now showing items 844-863 of 875

  Subject
  Written communication -- Study and teaching [1]
  Written ELF features [1]
  Written feedback [1]
  Yunnan Normal University Business School, China [1]
  กลยุทธของปริจเฉท [1]
  การควบคุมการสนทนา [1]
  การประชุมนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมประจำปีบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาอัสสัมชัญ [1]
  การพัฒนาตำราเรียน [1]
  การเขียน [1]
  การเลือกใช้คำตามหลักไวยากรณ์ [1]
  กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ครู [1]
  ตัวกระตุ้น [1]