Recent Submissions

 • Thumbnail

  การเรียนเสมือนจริง 

  อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2558)
 • Thumbnail

  คลาวด์เทคโนโลยี 

  อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2558)

  เมื่อก่อน บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานราชการ ที่ต้องผลิตสินค้าหรือให้บริการ บริหารจัดการข้อมูล จำนวนมาก จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลและประมวลผลที่รวดเร็ว เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe computer) บางบริษัทที่มีขนาดปริมาณงานและการประมวลผลน้อยกว่า ไม่ต้องการความเร็วมากจะซื้อมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) เป็นแม่ข่ายของการทำงาน ส่วนบริษัทหรือธุรกิจขนาดเล็ก หรือคนทั่วไปที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการทำงานไม่มาก จะซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก (notebook computer) โดย...
 • Thumbnail

  Ten species of Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) newly recorded from Thailand 

  Aurnrat Thepparat; Bellis, Glenn; Chitapa Ketavan; Jiraporn Ruangsittichai; Suchada Sumruayphol; Chamnarn Apiwathnasorn (2015)

  A survey of biting midges in animal sheds, angroves and beaches along the Andaman coastal region in southern Thailand between April 2012 and May 2013 collected 10 species of Culicoides which were not previously known from Thailand. These new records are C. arenicola, C. flavipunctatus, C. hui, C. kinari, C. kusaiensis, C. parabubalus, C. quatei, C. spiculae, C. pseudocordiger and C. tamada. An updated checklist of species of Culicoides reported from Thailand is provided.
 • Thumbnail

  A Web Based Learning System for Learning English on Mobile Devices 

  Anaraki, Firouz B. (2014)

  This paper explains the development of a HTML5 based system for learning English as a second language for iPhone, iPad, Android devices, and other smart mobile devices. HTML5 and jQuery Javascript library was used to develop this system. The web based system was in stalled on a server which could be accessed by any PC or smart mobile phones and tablets that support JavaScript library. Thirty English lessons were developed for this system. University students at Assumption University tried out this system using their mobile devices for...
 • Thumbnail

  A study on interactions between anonymous and non-anonymous pre-service teachers in blended learning using creative problem solving technique to enhance pre-service teachers’ ability in professional practices 

  Nuttaphong Kanchanachaya; Taminee Shinasharkey (2015)

  In Thailand, many pre-service teachers are still shy and afraid to ask questions in the classroom. To enhance preservice teachers’ ability, pre-service teachers need to show their potential and should be encouraged to participate in the class. This paper aims to study the pre-service teachers’ interaction and participation in the online mode in terms of blended learning using creative problem solving technique. The sample group of this study was 28 pre-service teachers. The first group was treated anonymously when they were online while the...
 • Thumbnail

  Impact of eLearning Perception and eLearning Advantages on eLearning for Stress Management (Mediating Role of eLearning for Corporate Training) 

  Sarwar, Aamir; Chitapa Ketavan; Butt, Nadeem Shafique (2015-08)

  The objective of the study was to develop a model with and without the mediator comparing direct and indirect Impacts using Bootstrap (Two tailed significance results to be used), options for manufacturing, services sectors and overall and finding out the significance of the relationship. Study tried to find out the Impact of eLearning Perception and eLearning Advantages on eLearning for Stress Management with eLearning for Corporate Training as a mediator. This is a cross sectional study conducted in Pakistan. Detailed questionnaire was used t...
 • Thumbnail

  Thai Education and the 21st Century Skills: A Proposal for a New World of Work 

  Athipat Cleesuntorn (2015)

  In the 21st century, a high technology, information and communication industry, and a complicated service industry make up a substantial part of the economy and development of the world. Science and technology create various alterations in producing goods and services. Digital device has taken the place of analog equipment. Travelling has been made faster by technology. Almost all business transactions can be completed electronically. Communication can also be done through various devices conveniently. Machines in most manufacturing companies a...
 • Thumbnail

  Project Writing: from idea into Practice 

  Athipat Cleesuntorn (2012)

  In order to solve certain problems or bring desired improvement, a public or privateorganization should first lay down clear policies. Then, they should do their planning based oncapable goals. The plan should clearly explained and prioritized the objectives and projects. Thus,policy, plan and projects are closely related. All the components of the projects should be clearlydefined. It is extremely important that report clearly describes the project's scope, its objective,procedures, evaluation criteria and the expected results. Clearly defined...
 • Thumbnail

  ICT & Nursing Informatics Skills in Cyprus' Universities Undergraduate Nursing Curricula 

  Masouras, Panicos P. (2016-12)

  Information and Communication Technology (ICT) skills for university nursing students is a well researched area; however there are different opinions as to whether ICT skills related courses should be taught in undergraduate nursing programmes. On one hand, authors suggest that the pervasive use of ICTs in secondary educations makes the teaching of ICT skills at university level unnecessary as students do have the required ICT skills to cope at university level. On the other hand, considering the digital divide and that underprivileged studen...
 • Thumbnail

  E-learning as Strategy for Philanthropic Organization Focused on Educational Purposes in Thailand 

  Bernard, Gilles (2014-06)

  The objectives of this study were: (1) To elaborate an eLearning framework integrated into donor’s activities which can fit with philanthropic organization strategies (2) To assess the eLearning framework upon feedback and suggestions provided by donors, recipients, philanthropic organizations, and philanthropic experts (3) To assess opinions of donors and philanthropic organizations running in Thailand toward the framework. The population for the study consisted of 3 schools in the North East of Thaila...
 • Thumbnail

  Smart Dairy Farming through the Internet of Things (IoT) 

  Poonsri Vate-U-Lan; Quigley, Donna; Masoyras, Panicos (2016)

  The objective of this paper is to report a smart dairy farming in Ontario, Canada, which is a case study for future of food production, and ways that advancements related to the Internet of Things (IoT). It is impacting upon agricultural practice in the form of smart farming. Smart farming is the practice of intelligent agricultural management based upon technological data gathering farm practice for the purpose of increased levels of quality, production, and environmental protection. This paper will illustrate one example whereby par...
 • Thumbnail

  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน 

  ไพโรจน์ เบาใจ; พูลศรี เวศย์อุฬาร; พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์ (มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, 2560)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อม ทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานให้ได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นให้มีค่า ไม่ต่ำ กว่า 0.70 (3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนจากการ สอนแบบปรกติกับกลุ่มทดลองที่เรียนจากบท เรียนอีเลิร์นนิง (4) ศึกษาความคงทนในการเรียน รู้หลังจากเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเมื่อเรียน ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ และ 4 ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ำกับอัตราการเจริญเติบโตของหนอนปลอกน้ำ Himalopsyche acharai (Trichoptera: Rhyacophilidae) 

  ชิตาภา เกตวัลห์; Tsuruishi, Tatsu; Suwan, Kayan (2552)

  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ำกับอัตราการเจริญเติบโตของหนอนปลอกน้ำ (Himalopsyche acharai) วงศ์Rhyacophilidae อันดับTrichoptera ศึกษาในห้องปฏิบัติการระหว่าง พ.ศ. 2547 - ธันวาคม พ.ศ.2548 ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทดลองเลี้ยงตัวอ่อนหนอนปอกน้ำในอุณหภูมิคงที่ 10°C, 15°C, 20°C และ 25°C พบว่าอุณหภูมิน้ำระดับต่ำ ที่มีการเจริญเติบโตได้ประมาณ 5°C และอุณหภูมิคงที่สําหรับหนอนปลอกน้ำ 1 รุ่น คิดเป็นอุณหภูมิสะสม 1,200 °C ในการทดลองนี้ พบว่าดักแด้ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้ในอุณหภูมิคงที่ 10°C และ 25°C การอยู่รอดของหนอนปลอกน้ำ มีอัตราการเจริญเติบ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Evana 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2009-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Six sense คอมพิวเตอร์ 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2009)
 • Thumbnail

  Envisioning augmented reality: smart technology for the future 

  Poonsri Vate-U-Lan (2012-02)

  This article presents the important foundation of Augmented Reality (AR) technology. Its main objective is to envision the past, present and future of Augmented Reality technology. Augmented Reality technology especially on the mobile device will be widely used in the daily life in the near future. In order to comprehend foundation of Augmented Reality, this paper has been categorized into three sections: 1) comparison of Augmented Reality and Virtual Reality (VR) 2) understanding Augmented Reality hype cycle and 3) facts about Augmented ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Augmented Reality ประสบการณ์ที่น่าเรียนรู้ 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2012)
 • Thumbnail

  การสั่งพิมพ์ด้วยเสียงโดย The New iPad 

  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2012)
 • View more