Now showing items 740-759 of 830

  Subject
  นักบวชจากประเทศเวียตนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษา Sabaragamuwa University of Sri Lanka เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาประเทศฟินแลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Nihon เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักเรียนโรงเรียนนวมินทร์เตรียมพัฒนาการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นายวรงค์ ชินวันทนานนท์ [2]
  นเรนทร์ กรินชัย -- รางวัล [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [4]
  บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]