Now showing items 782-801 of 830

  Subject
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร -- รางวัล [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 [1]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [35]
  วิริยะ ฉันทวโรดม -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  ศึกษาดูงานระบบโทรทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม [1]
  สมาชิก To Know Thai Group ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [5]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [4]