Now showing items 754-773 of 797

  Subject
  ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  ศึกษาดูงานระบบโทรทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม [1]
  สมาชิก To Know Thai Group ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [5]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [4]
  อาจารย์มหาวิทยาลัย San Jose-Recoletos [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัย Santo Thomas เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]