Now showing items 701-720 of 819

  Subject
  World politics [1]
  World weightlifting championships [1]
  Year 2000 date conversion (Computer systems) [1]
  Youth [2]
  Youth -- International cooperation [1]
  Youth -- Social conditions [1]
  Youth movements [1]
  Yunan Minorities School, People’s Republic of China teacher visited AU [1]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [61]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู [1]
  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะครูจากวิทยาลัยวิชาชีพภาษาต่างประเทศ มณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร CEO โรงพยาบาลศิริราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภคินีประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]