Now showing items 707-726 of 808

  Subject
  คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร CEO โรงพยาบาลศิริราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภคินีประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะภราดาประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนชนกลุ่มน้อย มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม [2]
  ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม| [1]
  ธนิดา ตู้นิลจินดา -- กิจกรรม [1]
  นักบวชจากประเทศเวียตนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษา Sabaragamuwa University of Sri Lanka เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาประเทศฟินแลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Nihon เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]