Now showing items 773-792 of 840

  Subject
  ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารจากบริษัท Jamal Travel Agency เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารบริษัท Gragg ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Memorial เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Santo Thomas เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Vietnam National เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ผู้ปกครองและเยาวชนวัดเซนต์แอนโทนี่ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พระสงฆ์สถาบันธรรมชัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [1]
  ภคินีผู้เข้าร่วมโครงการพักภารกิจ 30 วัน ณ ศูนย์คณะคามิลเลียน กรุงเทพฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ภาพถ่ายหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [1]