Now showing items 796-808 of 808

  Subject
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่สถาบันธรรมชัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แขกเยี่ยมชมจากประเทศพม่า เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แขกเยี่ยมชมจากประเทศอิตาลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แขกเยี่ยมชมจากประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [61]
  ‘Love’ [1]
  ‘Will’ [1]